connect with us
Greece's latest tourism industry news by Greek Travel Pages (gtp)

ΞΕΕ: Ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία για τις κρατήσεις των ξενοδοχείων και την πολιτική ακυρώσεων

XEE_logoΤο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τη νομοθεσία για τις κρατήσεις των ξενοδοχείων, την πολιτική ακυρώσεων κλπ.:

Όπως όλοι γνωρίζετε, η ελληνική οικονομία και κοινωνία και κατ’ επέκταση η τουριστική κοινότητα βρέθηκαν τις τελευταίες 15-20 ημέρες αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη οικονομική πραγματικότητα, η οποία περιορίζει σημαντικά τις επιλογές τόσο των επαγγελματιών του κλάδου όσο και των καταναλωτών.

Επειδή αρκετοί ξενοδόχοι, καθημερινά υποβάλλουν προς το Ξ.Ε.Ε, σωρεία ερωτημάτων αναφορικά με τη νομοθεσία για τις κρατήσεις των ξενοδοχείων, την πολιτική ακυρώσεων κλπ, το Ξ.Ε.Ε. θεωρεί χρήσιμο να σας ενημερώσει για τα ισχύοντα:

Σύμφωνα με τον εν ισχύι Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων-Πελατών (Άρθρο 8 του ν. 1652/1986, ΦEK 167 A’)

Άρθρο 2
O ξενοδόχος υποχρεούται να απαντά εγγράφως ή τηλεγραφικώς μέσα σε 3 ημέρες, ότι αποδέχεται ή όχι τις παραγγελίες για ενοικίαση δωματίων που έχουν διαβιβαστεί σ’ αυτόν εγγράφως, τηλεφωνικώς ή τηλεγραφικώς και σε καταφατική περίπτωση δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% στο σύνολο της τιμής διανυκτέρευσης για όλες τις ημέρες της διαμονής που έχουν παραγγελθεί. H προκαταβολή δεν πρέπει να είναι κατώτερη του μισθώματος μιας ημέρας. H παραγγελία κράτησης θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με τη λήψη της προκαταβολής που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, ή με την έγγραφη αποδοχή της κράτησης από τον ξενοδόχο.

Άρθρο 3
Όποιος παραγγείλει δωμάτια προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για προκαθορισμένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιμοποιήσει για όλη ή μέρος της περιόδου, οφείλει να αποζημιώσει το ξενοδόχο με το μισό της τιμής που συμφωνήθηκε για την περίοδο που δεν τα χρησιμοποίησε. Αν όμως ο πελάτης προειδοποίησε τον ξενοδόχο πριν από 21 τουλάχιστον ημέρες, τότε απαλλάσσεται από την αποζημίωση και ο ξενοδόχος υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής που τυχόν εισέπραξε.

Άρθρο 8
Αν το δωμάτιο εκμισθωθεί για ορισμένο χρόνο, ο ξενοδόχος δεν δικαιούται να λύσει τη μίσθωση πριν περάσει ο χρόνος που συμφωνήθηκε, εκτός αν ο πελάτης:
α)Παραβεί τον παρόντα Kανονισμό
β)Aσθενήσει από μεταδοτική νόσο ή άλλη νόσο που προκαλεί ενόχληση στους λοιπούς πελάτες του ξενοδοχείου
γ)Παραβεί τα χρηστά ήθη
Αντίστοιχα ο πελάτης οφείλει:
α)Nα δεχθεί το δωμάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή με εντολή του μέσω τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία του.
β)Nα διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζημίωση ίση με το μισό του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης.
Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισμένη ημερομηνία, εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, που να αποδεικνύεται με αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία.
H πιο πάνω συμφωνία μεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της μίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

Αγαπητά μέλη,
Πέρα από τη νομική διάσταση του θέματος των ακυρώσεων, είναι σημαντικό να κρίνετε κάθε αίτημα ακύρωσης κατά περίπτωση, συνεκτιμώντας το οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας και να αποφασίζετε ανάλογα, ίσως και καθ’ υπέρβαση του νομικού πλαισίου.
Πιστεύουμε ότι το όφελος από τη διαχείριση κάθε αιτήματος ακύρωσης με ευαισθησία και κοινωνικά κριτήρια θα μπορούσε να αποβεί τελικά ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για τον ξενοδοχειακό κλάδο γενικότερα.

Follow GTP Headlines on Google News to keep up to date with all the latest on tourism and travel in Greece.
About the Author
This is the team byline for GTP. The copyrights for these articles are owned by GTP. They may not be redistributed without the permission of the owner.

Add your comment

*